Privacyreglement

Powerofenergy.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.
In dit privacyreglement willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Powerofenergy.nl verwerkt van haar cliënten.
Indien u persoonsgegevens aan Powerofenergy.nl verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.

Wij adviseren u om het privacyreglement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Powerofenergy.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Powerofenergy.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten en abonnees van de nieuwsbrief
Persoonsgegevens van klanten en abonnees op de nieuwsbrief worden door Powerofenergy.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over de lessen
• Informatie over diensten d.m.v. nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Ondubbelzinnige toestemming
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Powerofenergy.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Plaats;
• Land;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht (ivm aanhef);
• Geboortedatum
• Eventuele lichamelijke klachten

Van de abonnees op de nieuwsbrief vragen wij voornaam en email-adres.

Bewaartermijn
Powerofenergy.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens kunnen o.a. worden gebruikt door een derde partij voor het verzorgen van onze nieuwsbrieven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Beveiliging Flowofenergy.nl gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Powerofenergy.nl verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
• Voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen
• Het afhandelen van uw betaling


Cookies
Powerofenergy.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor het technisch onderhoud en voor het bijhouden van bezoekersaantallen..

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Social media
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij kunnen gebruik maken van o.a. de volgende social media-kanalen:
· Facebook
· LinkedIn
· Twitter


Eventuele klachten en vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit privacyreglement en de wijze waarop Flowofenergy.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een email sturen naar hempcon@dds.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Flowofenergy.nl uw gegevens verwerkt, dan kunt u een email sturen naar hempcon@dds.nl. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
hempcon@dds.nlDit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.


Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.
Carl Gustav Jung

plaatje van een dot  Home plaatje van een dot  Wie ben ik? 
plaatje van een dot  Shiatsu  plaatje van een dot  Contact   
plaatje van een dot  Meridianen